nlp_basic

Modul I (NLP-Kompakt) – 2 Tage

03.-04.12.2022, Wallerfangen

Zeiten Sa 10:30-20:00 / So 9:30-16:00


Modul II – 4 Tage

19.-22.01.2023, Wallerfangen

Zeiten: Do 10:30-18:00 / Fr 9:30-18:00 / Sa 9:30-20:00 / So 9:30-15:00